Business Talent Network

Deze vacature is verstreken

Algemene Voorwaarden Business Talent Network B.V.

1. Definities

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden:

De onderhavige Algemene Voorwaarden van Business Talent Network B.V;

Opdrachtgever:

De rechtspersoon of de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf waarmee Business Talent Network B.V. een overeenkomst afsluit;

Opdrachtnemer:

Business Talent Network B.V., gevestigd te Amsterdam;
Algemene Overeenkomst: De Overeenkomst zijnde een meerzijdige en wederkerige rechtshandeling strekkende tot het tot stand brengen van een verbintenis tot service tussen Business Talent Network B.V. en Opdrachtgever;

Service:

De diensten van Business Talent Network B.V. met als doel het creëren van een (online) contactmoment tussen studenten / young professionals en bedrijven, conceptontwikkeling, ontwerpdiensten, campagnebegeleiding, bijbanen en detachering;

Content:

Alle materialen, video, informatie, software, producten, en diensten opgenomen en beschikbaar via Business Talent Network B.V.;

Banner/Button:

Een elektronische online advertentie die een hyperlink bevat naar een online locatie van de Opdrachtgever of de rechtspersoon c.q. natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf namens welke de Opdrachtgever optreedt;
Locatie:

Een rubriek of pagina op één van de Websites van Business Talent Network B.V. waar Content, Banners en/of Buttons kunnen worden geplaatst;

Materiaal:

Het door de Opdrachtgever aan Business Talent Network B.V. geleverde materiaal dat benodigd is voor de plaatsing van de Content, Banners en/of Buttons door Business Talent Network B.V. op de Locaties, inclusief de URL’s waarnaar de hyperlinks in de Content, Banners en/of Buttons verwijzen;

Overeenkomst:

De Overeenkomst tussen Business Talent Network B.V. en Opdrachtgever strekkende tot een verbintenis van Business Talent Network B.V. jegens Opdrachtgever, inhoudende de verplichting van het plaatsen van content op de Locaties;

Periode:

De tussen partijen overeengekomen Periode waarin bepaalde Content, Banner en/of Buttons op de Locaties geplaatst wordt;

Websites:

De Websites van Business Talent Network B.V. met als URL Business-Courses.nl, TraineeshipsOverzicht.nl, Inhousedagen.nl, Scriptie.nl, WelkBedrijfPastBijMij.nl en BijbanenNederland.nl.

Opdrachtsom:

De financiële middelen verschuldigd door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter vergoeding van de service geleverd aan de Opdrachtgever.

2. Gelding leveringsvoorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en Algemene Overeenkomsten en overige werkzaamheden en diensten van Business Talent Network B.V. vallende onder Service in de ruimste zin van het woord, die voortvloeien uit de Overeenkomsten en Algemene Overeenkomsten.

3. Dienst

Business Talent Network B.V. biedt (online) diensten aan, waarop informatie over business-courses, traineeships, talentprogramma’s, inhousedagen, vacatures, bijbanen, stages en overige recruitmentevenementen, waar studenten / young professionals zich voor in kunnen schrijven overzichtelijk is weergegeven. Daarnaast heeft Business Talent Network B.V. zich gespecialiseerd in het creëren van een online contactmoment tussen studenten / young professionals en bedrijven.

4. Wijziging Algemene Voorwaarden door Business Talent Network B.V.

Business Talent Network B.V. heeft het recht eenzijdig de Algemene Voorwaarden te wijzigen waarbij Business Talent Network B.V. de Opdrachtgever schriftelijk op de hoogte stelt. Indien de Opdrachtgever zich niet in een dergelijke wijziging kan vinden, heeft hij gedurende veertien (14) dagen na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving het recht de Deelnemersovereenkomst en/of Algemene Overeenkomst per schriftelijke kennisgeving te beëindigen. Indien de Opdrachtgever de Deelnemersovereenkomst en/of Algemene Overeenkomst niet binnen genoemde Periode van veertien (14) dagen heeft beëindigd, wordt de Opdrachtgever geacht met de wijziging akkoord te gaan. Een verandering in de wetten en/of reglementen zal direct gevolgen hebben op de Algemene Voorwaarden vanaf het moment dat de verandering(en) in de wetten en/of reglementen van kracht zal/zullen zijn. De Opdrachtgever zal in geval van verandering(en) in de wetten en/of reglementen hier niet speciaal over worden bericht door Business Talent Network B.V.. De voorwaarden zullen worden geacht aan de Opdrachtgever bekend te zijn.

5. Betaling

 • Lid 1. Betaling van de opdrachtsom geschiedt in één deel. De opdrachtsom dient binnen veertien (14) dagen na tekening van de overeenkomst aan Business Talent Network B.V. te zijn betaald
 • Lid 2. Business Talent Network B.V. behoudt zich het recht voor de Content van de Opdrachtgever op haar websites te verwijderen of de campagneontwikkeling stop te zetten indien niet aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan.

6. Prijs

 • Lid 1. Business Talent Network B.V. is gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven eenmaal per jaar bij te stellen. Business Talent Network B.V. zal de Opdrachtgever van een dergelijke tariefswijziging minimaal dertig (30) dagen voor bijstelling van de door haar gehanteerde tarieven schriftelijk in kennis stellen. Indien de Opdrachtgever zich niet in een dergelijke wijziging kan vinden, heeft hij gedurende veertien (14) dagen na ontvangst van de kennisgeving het recht de Overeenkomst en/of Algemene Overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst en/of Algemene Overeenkomst niet binnen genoemde Periode van veertien (14) dagen heeft beëindigd, wordt de Opdrachtgever geacht met de wijziging akkoord te gaan.
 • Lid 2. Prijzen die in de Overeenkomst en de eventuele Algemene Overeenkomst staan vermeld, zijn bedragen exclusief BTW.
 • Lid 3. Business Talent Network B.V. is gerechtigd de prijs voor het versturen van een direct e-mailing aan te passen. Wanneer de reservering voor een direct e-mailing door de Opdrachtgever in minder dan 21 dagen via e-mail is aangeleverd bij Business Talent Network B.V., behoudt, Business Talent Network B.V. zich het recht voor om deze situatie een prijswijziging door te voeren van € 1,25 naar € 1,50 per e-mail adres, waarbij de eerder ontvangen e-mail van de Opdrachtgever als Opdrachtbevestiging geldt voor de beoogde doelgroep en het aantal te versturen e-mails.
 • Lid 4. Per direct e-mailing hanteert Business Talent Network B.V. een administratieve upsetfee van € 250,-.
 • Lid 5. Business Talent Network B.V. behoudt zich het recht voor om gemaakte kosten van verzending ten behoeve van promotie en promotiemateriaal door te belasten aan de opdrachtgever. Hieronder kunnen ook de gemaakte uren van de opdrachtnemer vallen.

7. Aansprakelijkheid

 • Lid 1. Business Talent Network B.V. voorziet bedrijf en student van een contactmoment. Zij is niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende gevolgen.
 • Lid 2. Business Talent Network B.V. is niet aansprakelijk voor voortvloeiende gevolgen uit online plaatsing van de door opdrachtgever aangeleverde (video) Content, Banners en/of Buttons op haar Websites.
 • Lid 3. Business Talent Network B.V., noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor directe dan wel indirecte bedrijfs- of gevolgschade, voortvloeiend uit en verband houdend met de Overeenkomst, welke de Opdrachtgever of enige door deze bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derde mocht lijden, behoudens in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van de kant van Business Talent Network B.V..
 • Lid 4. In geval dat Business Talent Network B.V. ondanks bovenstaande toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of Algemene Overeenkomst, is de totale aansprakelijkheid van Business Talent Network B.V. jegens de Opdrachtgever beperkt tot maximaal de vergoeding die de Opdrachtgever aan Business Talent Network B.V. verschuldigd is onder de Overeenkomst en/of Algemene Overeenkomst.
 • Lid 5. In geval van geheel of gedeeltelijk onleesbare, onjuiste of onvolledige weergave van de Content Banner en/of Buttons heeft de Opdrachtgever aanspraak op herplaatsing c.q. vermindering van de prijs, voor zover het gebrek aan Business Talent Network B.V. toegerekend kan worden en de Content, Banner en/of Button redelijkerwijs geacht kan worden niet aan zijn doel te beantwoorden.

8. Looptijd Overeenkomst

 • Lid 1. De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt aangegaan voor een periode van twaalf (12) maanden, altijd startend per 1 augustus en eindigend op 31 juli.
 • Lid 2. Overeenkomsten aangegaan op een later moment dan 1 augustus hebben altijd een looptijd van minder dan twaalf (12) maanden en lopend tot 31 juli.
 • Lid 3. De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt stilzwijgend verlengd met een periode van twaalf (12) maanden wanneer Opdrachtnemer niet voor 1 mei van het lopende contractjaar, per aangetekend schrijven, van Opdrachtgever bericht heeft ontvangen om de huidige Overeenkomst niet voor het volgende studiejaar, dat aan zal vangen per 1 augustus van hetzelfde kalenderjaar, voort te zetten.

9. Tussentijdse beëindiging/ontbinding

 • Lid 1. Opzegging van de Overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren. Lid 2. Tussentijds opzeggen van een Overeenkomst en/of Algemene Overeenkomst is alleen mogelijk zonder restitutie.
 • Lid 3. Geen van de Opdrachtgevers heeft op enige wijze invloed op met welke partijen Business Talent Network B.V. een overeenkomst aangaat.
 • Lid 4. Tussentijdse beëindiging door één van de partijen met onmiddellijke ingang is mogelijk zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is door de beëindigende partij middels aangetekende brief aan de andere partij in geval van een tekortkoming door de andere partij in de nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst en/of Algemene Overeenkomst, na vergeefse sommatie aan de andere partij middels aangetekende brief om de Overeenkomst en/of Algemene Overeenkomst alsnog na te komen binnen een bij die sommatie gestelde redelijke termijn alsmede in geval van faillissement van de andere partij of surseance van betaling van de andere partij.
 • Lid 5. Tussentijdse beëindiging door Business Talent Network B.V. van de Overeenkomst en/of Algemene Overeenkomst zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is, is mogelijk met onmiddellijke ingang bij schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtgever in geval van stopzetting van de activiteit waarop de Overeenkomst en/of Algemene Overeenkomst betrekking heeft.
 • Lid 6. Business Talent Network B.V. is bevoegd de overeenkomst te allen tijde eenzijdig te ontbinden/veranderen waarbij Business Talent Network B.V. de Opdrachtgever schriftelijk op de hoogte stelt.

10. Plaatsing

Business Talent Network B.V. zal zich ervoor inzetten dat de Content geplaatst wordt op de Locaties zoals overeengekomen in de Overeenkomst en/of Algemene Overeenkomst. Tevens zal Business Talent Network B.V. zorgen voor het nakomen van de gemaakte afspraken omtrent campagneontwikkeling en ontwerpen. Indien blijkt dat Business Talent Network B.V. de Content, Banners en/of Buttons niet kan plaatsen op de overeengekomen Locaties zal Business Talent Network B.V. de Opdrachtgever hiervan voorafgaand tijdig in kennis stellen en zal trachten in goed overleg overeenstemming te bereiken met de Opdrachtgever over een andere (vergelijkbare) locatie. Indien hierover geen overeenstemming wordt bereikt heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst en/of Algemene Overeenkomst met onmiddellijke ingang per schriftelijke kennisgeving te beëindigen.

11. Weigering, wijziging

 • Lid 1. Business Talent Network B.V. is te allen tijde gerechtigd plaatsing van Content, Banners en/of Buttons voor campagnes of ontwerpen te weigeren in geval van technische bezwaren, afkeuring van de inhoud, aard of vorm van de opgegeven Content, Banners en/of Buttons alsmede in geval van strijd met toepasselijke wet- of regelgeving of om redenen van principiële aard.
 • Lid 2. Tevens is Business Talent Network B.V. te allen tijde gerechtigd plaatsing van Content, Banners en/of Buttons te weigeren wanneer naar de mening van Business Talent Network B.V. de Content, die de Opdrachtgever ter beschikking stelt op de website waar de Content, Banners en/of Buttons van de Opdrachtgever naar verwijst, zich niet verdraagt met of afbreuk doet aan de Websites. Business Talent Network B.V. heeft het recht, doch niet de verplichting, de Content op de Websites waar een Content, Banners en/of Buttons naar verwijst voor, tijdens, of na plaatsing van de Content, Banners en/of Buttons te beoordelen.
 • Lid 3. Business Talent Network B.V. is te allen tijde gerechtigd vorm en formaat van de Content, Banners en/of Buttons te wijzigen.
 • Lid 4. Business Talent Network B.V. is te allen tijde gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de advertentie- en exposure mogelijkheden, de organisatie, structuur, opmaak en andere elementen van de Websites en de Locaties. Business Talent Network B.V. zal de Opdrachtgever hiervan voorafgaand tijdig schriftelijk in kennis stellen. Indien de Opdrachtgever zich niet kan vinden in de wijzigingen die aangebracht zullen worden, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst en/of Algemene Overeenkomst schriftelijk conform artikel 10 te beëindigen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst en/of Algemene Overeenkomst niet binnen genoemde Periode van veertien (14) dagen heeft beëindigd, wordt de Opdrachtgever geacht met de wijzigingen akkoord te gaan.

12. Rechten van derden

 

 • Lid 1. Opdrachtgever zorgt ervoor en garandeert dat al het door of namens hem aangeleverde materiaal niets bevat, bij plaatsing door Business Talent Network B.V., dat een schending vormt van openbare orde, goede zeden, reclamecodes of enig aan een ander toekomend recht, waaronder mede begrepen auteursrecht of enig ander recht van intellectuele of industriële eigendom, en dat hij in de meest ruime zin van het woord bevoegd is het materiaal te (doen) openbaar maken en/of te verveelvoudigen.
 • Lid 2. Voorts staat de Opdrachtgever er voor in dat de openbaarmaking en/of verveelvoudiging van het materiaal geen strijd oplevert met enig geschreven of ongeschreven rechtsregel.

 

13. Contact

De Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat studenten / young professionals die geïnteresseerd zijn in de Opdrachtgever, automatisch een e-mail kunnen ontvangen van Business Talent Network B.V. over de activiteiten die de Opdrachtgever aanbiedt of in de toekomst aan gaat bieden.

14. Overmacht en onvoorziene omstandigheden

In geval Business Talent Network B.V. door overmacht casu quo onvoorziene omstandigheden is verhinderd de Overeenkomst en/of Algemene Overeenkomst uit te voeren, heeft Business Talent Network B.V. het recht om de uitvoering van de Overeenkomst en/of Algemene Overeenkomst op te schorten voor de duur van de verhindering dan wel de Overeenkomst en/of Algemene Overeenkomst, te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever te zijn gehouden en zonder dat de Opdrachtgever het ingevolge de deelnemers- en/of Algemene Overeenkomst verschuldigde tarief aan Business Talent Network B.V. verschuldigd zal zijn. In deze gevallen is Business Talent Network B.V. verplicht de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk van de verhindering in kennis te stellen en kan Business Talent Network B.V. zich uitspreken ten aanzien van de hiervoor vermelde keuzes.

15. Hyperlinks naar externe websites

Externe websites staan niet onder controle van Business Talent Network B.V.. Business Talent Network B.V. is niet aansprakelijk voor Content op externe websites of voortvloeiende gevolgen door het gebruik van externe websites.

16. Continuïteit

Business Talent Network B.V. behoudt zich het recht het bedrijf op ieder moment te verkopen. Business Talent Network B.V. dient echter zeker te stellen dat de service voortgezet wordt totdat de termijn van de laatst aangegane Overeenkomst is verstreken.

17. Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Op de Overeenkomsten en Algemene Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit de Overeenkomst en Algemene Overeenkomst voortvloeien zullen aan de volgens de wettelijke competentieregels bevoegde rechter worden voorgelegd.